ایمنی موفقیت برای هدف است نه برای اتفاق

به زودی اطلاعات قرار میگیرد!